Contacte

Aquest site ha estat dissenyat per a Safari 3.0, Mozilla Firefox 3.0, Internet Exporer 4.0 o Google Chrome 3.0 o superiors. En cas de no disposar del navegador adecuat, poden apareixer errors. Tots els continguts, especialment les imatges, allotjats localment en aquest site (a excepció d'aquells degudament assenyalats) son propietat de Jordi Solano Páez, essent el seu ús i/o la seva reproducció total o parcial en qualsevol mitjà prohibida, excepte si l'autor ho autoritza previ petitció. Diseny y Programació: STAY-EASY, S.L. / Jordi Solano
© Jordi Solano Paez, 2009